Uit de oude doos

Vroeg‚‚h, had je nog echte mannen, treinconducteurs die je kaartje doorboorden, kon je je kuiten nog branden aan een Kreidler... Iemand zal nog wel de volledige tekst hebben van die reclame. Van na het tijdperk maand, na maand, King Corn en die witte muis die graag een bepaalde kaas at. In ieder geval schijnt het vroeger altijd beter geweest te zijn...

Ook in de hobby? Soms zou je het bijna geloven. Want waarom CO2 gebruiken, als vroeger de Rotala macandra je bak uitgroeide!

Dit onderdeel van de site grijpt terug op vroeger. Artikelen van toen zullen hier vindbaar zijn. Hoe dacht men toen? Wat deed men toen? Kan het nog steeds? Zonder geschiedenis geen heden. En misschien, heel misschien, had men toch wel gelijk...

Heeft u goede herinneringen aan een tekst? Geef het door aan Robert Koelman (ong@rgkoelman.nl). Mocht het passen, dan vindt u het hier terug.

We schrijven 1934, wanneer in Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, een inmiddels lang vergeten krant op de tweede pagina het vijftienjarig jubileum van aquariumvereniging "De Natuurvriend" wordt besproken.

1934 Jubileum De Natuurvriend
Bron: Koninklijke Bibliotheek


De 's-Gravenhaagsche Vereeniging van Aquarium- en terrariumliefhebbers "De Natuurvriend" werd opgericht den 3en September 1919. met pl.m. 14 leden. Twee jaar na haar oprichting ontving zij de kon. goedkeuring.
Naarmate de aquariumliefhebberij in de belangstelling van het Nederlandsche publiek toenam, groeide successievelijk het aantal leden van deze vereeniging. In 6e afgeloopen jaren hebben zich vele moeilijkheden voorgedaan, welke steeds zijn overwonnen.
Eerst na 6e uitgave van het bekende album "Het Aquarium", waardoor vele personen zich op de aquariumliefhebberij zijn gaan toeleggen, begon de vereeniging meer op den voorgrond te treden.
Momenteel is zij de grootste en oudste aquarium- en terrariumvereeniging hier ter stede, en een der grootste van ons land. Zij bezit een 130-tal leden, die hoofdzakelijk bestaan uit houders van tropische vischsoorten, terwijl enkelen koudwateraquaria en terraria bezitten. De terrariumliefhebberij is eerst de laatste jaren in de vereeniging mee en meer naar voren gekomen.
Ondanks de slechte tijden mag de vereeniging niet klagen. De financiŽn staan er goed bij: er is een actief bestuur, zoodat den leden vele voordeelen kunnen worden geboden.
Reeds vele malen werden door haar grootsche tentoonstellingen georganiseerd, welke aller belangstelling mochten trekken. Ook vele autoriteten hebben steeds hun belangstelling voor de vereeniging laten blijken, zooals de leden van ons Koninklijk Huis, de burgemeester en de minister van Onderwijs en vele anderen.
De leden betalen per maand een contributie, waarvoor zij een geÔllustreerd maandblad ontvangen, alsmede een door de vereeniging zelf uitgegeven maandblaadje, hetgeen hoofdzakelijk mededeelingen van internen aard bevat
Elken 2en Woensdag der maand vindt de vergadering plaats in het gebouw Amicitia, waarbij steeds een lezing op aquarium- of terrariumgebied op de agenda wordt geplaatst. Alleen bevoegde sprekers worden uitgenoodigd. Tevens vindt op deze vergaderingen een gratis verloting plaats van planten, visschen en andere hulpmiddelen, welke door de leden en de vereeniging worden geschonken.
Eens in de twee maanden wordt een societeitsavond gehouden, waarop gelegenheid bestaat de ervaringen op kweekgebied meer onderling te bepraten. Het behoeft geen betoog, dat door al deze feiten de aquariumliefhebberij steeds meer opgang maakt.
Bovendien beschikt "De Natuurvriend" over een uitgebreide bibliotheek op nat.-historisch gebied. Het nieuwste snufje is echter de Ąvisschendokter", die door allen gratis kan worden geconsulteerd. Doode visschen worden bij hem ingeleverd, waarna ze microscopisch worden onderzocht De eigenaar der visch verneemt dan de oorzaak van den dood en ontvangt gelijk advies hoe te handelen om verdere sterfte te voorkomen.
Deze wetenschappelijke faciliteit wordt op hoogen prijs gesteld.
Het vorig jaar, en laatsten winter, werd overgegaan tot collectieven aankoop van visschen en afwisselend levend wintervoer. Dit is een groot succes geworden. De vereeniging is verrijkt met vele nieuwe soorten visch, waaronder zeldzame soorten, terwijl voorkomen kon worden dat vele visschen stierven gedurende de koude wintermaanden.
Op geregelde tijden organiseert de vereeniging excursies naar tentoonstellingen, dierentuinen, enz.
De herdenking van het 15-jarig bestaan vindt' plaats in de Septembervergadering, welke op Woensdag 12 September wor6t gehouden in een der zalen van het gebouw Amicitia, West- einde 15.

De tekst laat zich nog redelijk goed lezen, ondanks de extra klinkers en hier en daar een "sch". Wat het duidelijk maakt. is dat qua beleving er misschien toch binnen het verenigingsleven weinig is veranderd. Enige steekwoorden:

Is er veel veranderd? Hedentendage zal men wel jaloers zijn op de "visschendokter" en een artikel op pagina twee in de krant, maar verder klinkt alles zeer bekend in de oren. Misschien wel te bekend. Of toch niet? En blijft de hobby ondanks allerlei vernieuwingen in basis toch hetzelfde?

Om het een en ander in perspectief te plaatsen, vindt u hieronder nog enige advertenties uit deze krant. De prijzen uit de "huishoudweek" van de Bijenkorf, spreken boekdelen.